انجمن علمی نقد ادب عربی ایران

آقای دکتر حمیدرضا شعیریآقای دکتر حمیدرضا شعیری

سال تولد: 1345

شغل: عضو هیئت علمی

مرتبۀ علمی: دانشیار

آدرس محل کار: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان فرانسه.

آدرس پست الکترونیک: shairi@modares.ac.ir


رزومه

کارگاه ها و همایش ها
شروع کلاس های مجازی مدرسه بین المللی نقد ادب عربی

ارسال فیش واریزی مدرسه بین المللی

اساتید و مدرسان مدرسه بین‌المللی نقد ادب عربی

شعب انجمن در سایر استان‌ها