انجمن علمی نقد ادب عربی ایران

آقای دکتر ابوالفضل حرينام و نام خانوادگی: ابوالفضل حري

سال تولد: 1531

شغل: عضو هيات علمی

مرتبه علمی: استاديار

آدرس محل کار: اراك خ. شهيد بهشتی دانشگاه اراك گروه زبان و ادبيات انگليسی - - -

آدرس پست الکترونيک: horri2004tr@gmail.com


رزومه

کارگاه ها و همایش ها
شروع کلاس های مجازی مدرسه بین المللی نقد ادب عربی

ارسال فیش واریزی مدرسه بین المللی

اساتید و مدرسان مدرسه بین‌المللی نقد ادب عربی

شعب انجمن در سایر استان‌ها